Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató honlapján történő jogviszonyokra terjed ki.
A megrendelés leadása és a foglalkozásokra jelentkezés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, utólagosan nem hozzáférhető, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik.


2. Szolgáltató adatai

Cégnév: Kalmár Tímea E.V.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 41.
Adószám: 52549111-1-33
Nyilvántartási szám: 50201316
Telefonszám: +36 70 3325724
E-mail cím: decomuhely@gmail.com
Weboldal: www.decomuhely.com


3. Alapvető rendelkezések

3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
3.2. A jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a honlapon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
3.3. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett  weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználó, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
3.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!


4. Regisztráció/Vásárlás/Jelentkezés

4.1. A Felhasználó a honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
4.2. A Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni, melyeket bármikor módosíthat. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
4.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
4.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
4.5. A Résztvevő a Szolgáltató által feltüntetett e-mail címre küldi el jelentkezési szándékát és a jelentkezéshez szükséges adatokat: Résztvevő neve, telefonos elérhetősége, választott tanfolyami nap dátuma, számla kiállításához szükséges adatok (név, cím, cég esetén adószám is)
A tanfolyamon való részvételhez minden esetben a teljes részvételi díj banki átutalással történő befizetése szükséges. A tanfolyami helyek a Szolgáltató bankszámlájára történő részvételi díjak beérkezésének sorrendjében kerülnek foglalásra. Amennyiben a meghirdetett tanfolyamra túljelentkezés van, Szolgáltató felveszi a kapcsolatot egy következő időpontra való foglalással vagy várólistára kerüléssel kapcsolatban.
A Szolgáltató a részvételi díjról kiállított számlát Résztvevőnek személyesen adja át a tanfolyamon.


5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre/Szolgáltatás leírása

5.1.  A Szolgáltató előre meghirdetett témakörök szerint vállalja kreatív foglalkozások tartását a jelentkező (Résztvevő) számára.

A Résztvevő a tanfolyamon Szolgáltató útmutatásai alapján dekorációs elemeket készít, a tanfolyam végén ezeket az elemeket hazaviheti.

A részvételi díj magában foglalja a tanfolyam során felmerülő összes alapanyag valamint az oktatás költségét, a részvételi díjon felül további költség a Résztvevőt nem terheli.

A tanfolyamok a meghirdetett időpontban kezdődnek, a késve érkező Résztvevő a tanfolyamba bekapcsolódhat. A feltüntetett befejezési időpont egy becsült időpontot jelöl.

A Szolgáltató a tanfolyam elvégzéséről bizonyítványt nem állít ki, a tanfolyam képesítéssel nem jár.


5.2. a) A Szolgáltató ajándéktárgy készítését vállalja a Megrendelő számára. A  honlapon megjelenített termékek kizárólag online/személyesen rendelhetők meg.

b) A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

c) Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat\Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5.3.  Helyszín, részvételi díj

A tanfolyamok helyszíne, valamint az aktuális részvételi díjak tekintetében a Szolgáltató e-mailben megküldött tájékoztatója az irányadó.

5.4. 
Lemondás

A jelentkezőnek joga van elállni a részvételtől, ez esetben a jelentkező a tanfolyamra a részvételi lehetőséget más személy számára átruházhatja. A már befizetett részvételi díjat két hónapon belül lehetséges másik tanfolyamon felhasználni.
Tekintettel a tanfolyam kis létszámára, lemondás esetén részvételi díjat Szolgáltató vissza nem fizet.

5.5.
Tanfolyam elmaradása

Szolgáltató fenntartja a jogot a meghirdetett tanfolyamok időpontjának módosítására. A tanfolyamok minimum négy, maximum hat fő részvételével indulnak. Amennyiben a tanfolyam elmarad a Résztvevő jogosult a befizetett részvételi díj visszaigénylésére vagy egy későbbi időpontban meghirdetett tanfolyamon történő beváltásra. A tanfolyam elmaradásának esetében a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon értesíti a Résztvevőt.

5.6. 
Szerzői jogok

 • A bemutatott tárgyak végső kinézete Kalmár Tímea szellemi tulajdonát képezik, kivéve azon mintadarabokat, amelyeknél megnevezzük a forrást.
 • A bemutatott mintadarabok kereskedelmi célból nem sokszorosíthatóak, csak saját, személyes célra készíthetőek el, a bemutatott vagy ahhoz megtévesztően hasonlító formában.
 • A foglalkozásokon készített, a foglalkozás eredeti mintadarabjára megtévesztésig, vagy teljes mértékben hasonlító tárgyak nem tüntethetőek fel saját alkotásként.
 • Az elsajátított technika tetszőlegesen és korlátozások nélkül felhasználható.
 • A munkákról készített fotók korlátozás nélkül, bárhol közzétehetőek, azonban pontosan meg kell jelölni a forrást: "DecoMűhely-Kalmár Tímea". Lásd az 1999. évi LXXVI. törvényt a szerzői jogról. Megköszönöm ha ezt a Facebook profilra, vagy a weboldalra visszamutató linkkel teszed.
 • A foglalkozásokon készített, a foglalkozás eredeti mintadarabjára megtévesztésig, vagy teljes mértékben hasonlító dísztárgyak felhasználásával nem szervezhető további kézműves foglalkozás, sem bemutató, legyen akár térítéses, vagy ingyenes.
 • A foglalkozásokon bemutatott dísztárgyak elkészítésének leírása semmilyen formában nem tehető közzé sem nyomtatott, sem elektronikus, sem szóbeli formában.

6.  Rendelés menete

6.1. Felhasználó\Megrendelő a megvásárolni kívánt termék, termékek típusát és darabszámát megadja.
- e-mail címünkre küldött megrendeléssel, saját adatok (számlázási és szállítási címek) és termékek (cikkszám, lehetőség szerint név, mennyiség) megadásával.
- telefonon történő megrendeléssel

6.2. A Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következő:

 • Közvetlen banki átutalás: A fizetés közvetlenül a Szolgáltató bankszámlaszámára történő átutalással.

6.3. Szállítási költségek:

Fizetési módok: Előre utalás, postai átutalás, stb.
Szállítási költség: mindig az adott termék leírásánál részletezettek szerint.

Személyes átvétel: díjtalan

6.4. A megrendelés során megadott postázási/kézbesítési címet Felhasználó/Megrendelő köteles ellenőrizni, mert a megrendelést visszaigazoló e-mailben feltüntetett vételár csak az első szállítási díjat tartalmazza. Amennyiben a Szolgáltató kézbesítője visszaküldi Szolgáltatónak a megrendelt terméket "Cím elégtelen", "Ismeretlen", " Elköltözött", "Nem vette át", "Nem kereste" stb. jelzéssel, akkor a második (vagy későbbi) szállítást a megrendelést visszaigazoló e-mailben meghatározott ügyintézési díj, vagy a választott szállítási módhoz kapcsolódó szállítási díj (mely tartalmazza az újabb postaköltséget/szállítási díjat is) Szolgáltató részére történő befizetését követően tudja Szolgáltató ismételten teljesíteni.


6.5. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza. Felhasználó\Megrendelő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik.

6.6. Felhasználó\Megrendelő e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó\Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja\megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.


7. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

- A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

- Általános teljesítési határidő azaz a megrendelt ajándéktárgy elkészítése, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

- Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem tudja elkészíteni, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül visszatéríteni.

- A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

- A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért.

8. Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználót a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg, azaz visszaküldheti a megrendelt terméket.
Kivételt képez az egyedi megrendelésre készített megszemélyesített, azaz fotóval, egyedi szöveggel rendelt termék.

A Felhasználó elállási vagy felmondási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelettel összhangban gyakorolta.

A Felhasználó az elállási és felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Az elállási és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó a nyilatkozatát a 14 napos (akár a 14. napon) határidő lejárta előtt elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli!


A Szolgáltató kötelezettségei a Felhasználó elállása esetén:

A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (szállítási költség).

A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a (8.11.1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A Felhasználó kötelezettségei elállása esetén:

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül saját költségén visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

Ha a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a Felhasználónak, a Szolgáltató saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.


Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak. (pl. egyedi kérésre készített ajándéktárgy)

A Felhasználó az elállási és felmondási jogát azon feltételek mellet gyakorolhatja foglalkozáson való részvétel esetén, -tekintettel a csoport kis létszámára-, hogy a kifizetett részvételi díjat 60 napon belül másik foglalkozáson felhasználja.

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

A Felhasználó az elállási jogról bővebb információt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben talál. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

9. Jótállás, szavatosság Kellékszavatosság
 • Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
  A Felhasználó a honlapot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
  A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
  A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  Termékszavatosság
 • Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 • Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 • A webáruházat üzemeltető vállalkozás az 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet: Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályai alapján jótállásra nem köteles, azt önként nem vállalja.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

 • A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 • A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 • A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166.§).
 • A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.
 • Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.
 • A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 • A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

10. Vegyes Rendelkezések

 • A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben a Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához
 • Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni

11. Panaszkezelés rendje

 • Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a jelen ÁSZF 2. pontjában megadott e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 • A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, illetve amennyiben úgy érzi, panaszát nem bíráltuk el megfelelően, a Felhasználónak joga van a panasz bejelentéséhez, és a jogorvoslathoz.
 • A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.
 • Az írásbeli panaszt webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat megosztottan végzi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása. A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: https://jarasinfo.gov.hu/.

Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Pest Megyei Kormányhivatal
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Ügyfélszolgálat telefonszám:+36-1-328-5812; +36-1-485-6957; +36-1-485-6926
E-mail: pest@pest.gov.hu
Fogyasztóvédelmi főosztály:
Főosztályvezető: dr. Koller Edit
fogyved.2.fok@pest.gov.hu

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elérhetősége:
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13.
1011 Budapest, Vám utca 5-7.
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Telefax: +36-1-795-0697

Ügyfélszolgálati iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-6816
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu
Ügyfélszolgálati idő: Hétfő - Szerda 12.00 - 16.00 Kedd - Csütörtök 9.00 - 13.00

Panasza esetén lehetősége van a területileg illetékes békéltető testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

12. Felelősség


A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A honlapon történő vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

13. Adatvédelem
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a weboldalon.
https://www.decomuhely.com/aszf-adatkezelesi-tajekoztato/


Dunakeszi, 2018. máj. 25.